LIETOŠANAS NOTEIKUMI BEZKONTAKTA PIEKABJU NOMAS LIETOTNĒ KABI

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

1.1. Lietošanas noteikumos izmantotie termini:

1.1.1. Lietotne – bezkontakta piekabju nomas lietotne, kura ir pieejama App Store un Google Play ar nosaukumu “KABI”.

1.1.2. Distances līgums – bezkontakta piekabju nomas pakalpojuma sniedzēja un pakalpojuma saņēmēja vienošanās, ko tie noslēguši, izmantojot lietotni “KABI”.

1.1.3. Atteikuma tiesības – pakalpojuma saņēmēja tiesības atkāpties no distances līguma.

1.1.4. Konts – lietotāja konts Lietotnē, kas nodrošina piekļuvi pakalpojumiem un ietver informāciju par lietotāja veiktajiem darījumiem Lietotnē.

1.1.5. Nomnieks – bezkontakta piekabju nomas pakalpojuma saņēmējs.

1.1.6. Iznomātājs – bezkontakta piekabju nomas pakalpojuma nodrošinātājs, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KABI RENT”, reģistrācijas                     Nr. 40203475060, juridiskā adrese Vecozoli k-7, Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov., LV-2133.

1.1.7. Lietošanas noteikumi – bezkontakta piekabju nomas lietošanas noteikumi.

1.1.8. Sadarbības partneri – personas, kuru teritorijā ir novietotas nomas piekabes.

1.1.9. Piekabe – visas piekabes, kuras ir pieejamas bezkontakta piekabju nomai.

1.1.10. Pakalpojums – bezkontakta piekabju nomas pakalpojumus, kuru nodrošina Iznomātājs.

1.2. Lietotne ir Iznomātāja īpašums. Lietošanas noteikumi attiecināmi tikai uz piekabju nomu izmantojot Lietotni.

1.3. Nomniekam pirms Pakalpojuma izmantošanas ir pienākums iepazīties ar Lietošanas noteikumu nosacījumiem un privātuma politiku. Reģistrējoties Lietotnē, Nomnieks apliecina, ka ir iepazinies ar Lietošanas noteikumiem un privātuma politiku.

1.4. Nomniekam ir tiesības uzdot jautājumus par Lietošanas noteikumiem un privātuma politiku sazinoties ar Iznomatāju rakstot uz e-pasta adresi [email protected] vai zvanot uz telefona Nr. +37120393905.

2. PAKALPOJUMS

2.1. Pakalpojums ietver bezkontakta piekabju nomu, kuru nodrošina Iznomātājs.

2.2. Pakalpojumu iespējams saņemt un izmantot tikai Latvijas Republikas teritorijā.

2.3. Maksimālais Pakalpojuma izmantošanas termiņš ir 30 dienas.

3. LIETOTNE UN NOMNIEKA REĢISTRĀCIJA LIETOTNĒ

3.1. Nomnieks iegūst tiesības izmantot Piekabi tikai pēc reģistrācijas Lietotnē.

3.2. Lai izmantotu Lietotni, Nomniekam nepieciešams to lejupielādēt un jāizveido lietotāja konts. Lietotni iespējams lejupielādēt izmantojot QR kodu, kas atrodams gan uz Piekabes, gan uz piekabes stacijas.

3.3. Konta izveide notiek izmantojot telefona numuru un pievienojot derīgu bankas karti.

3.4. Nomniekam aizliegts reģistrēties Lietotnē, ar mērķi nodot Kontu lietošanā trešajām personām.

3.5. Mainoties Nomnieka, reģistrācijas procesā norādītajai kontaktinformācijai, Nomniekam pienākums pēc iespējas ātrāk izmaiņas reģistrēt Lietotnē.

4. PAKALPOJUMA MAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1. Minimālā Pakalpojuma maksa ir 5 (pieci) euro, kas tiek aprēķināta par pirmo stundu. Katras nākamās stundas maksa ir 3 (trīs) euro. Maksimālā Pakalpojuma maksa par diennakti ir 18 (astoņpadsmit) euro. Sākoties nākamajam diennakts periodam, pirmās stundas maksa ir 3 (trīs) euro, līdz brīdim, kad atkal tiek sasniegta 18 (astoņpadsmit) euro summa.

4.2. Pakalpojuma apmaksa tiek veikta pēc tam, kad Piekabe pieslēgta pie piekabes stacijas, tādējādi pabeidzot Pakalpojuma saņemšanu.

4.3. Pakalpojuma apmaksa notiek automātiski, pēc Pakalpojuma saņemšanas debitējot kopējo Pakalpojuma maksu no Nomnieka bankas konta.

4.4. Ja Nomnieka bankas kontā nepietiek līdzekļu Pakalpojuma apmaksai, tad 24 stundu laikā tiks veikts atkārtots debitēšanas mēģinājums. Ja atkārtota debitēšana neizdosies, Nomnieks nebūs spējīgs izmantot Pakalpojumu, kamēr netiks apmaksāts esošais rēķins.

4.5. Rēķins par Pakalpojumu tiek sastādīts elektroniski un ir pieejams Lietotnē.

4.6. Norēķini par Iznomātājam radītajiem zaudējumiem, tiek veikti civiltiesiskā kārtībā, neizmantojot automātisko debitēšanas sistēmu.

5. PIEKABES SAŅEMŠANA UN ATGRIEŠANA

5.1. Piekabi iespējams saņemt vietās, kas atzīmētas Lietotnē. Piekabe tiek uzskatīta par saņemtu un Pakalpojums par uzsāktu, kad Nomnieks izmantojot Lietotni atvienojis Piekabi no piekabes stacijas un uzsācis Piekabes izmantošanu.

5.2. Nomniekam ir iespēja Lietotnē veikt Piekabes rezervāciju. Rezervācijas maksimālais termiņš ir 15 minūtes. Par rezervāciju netiek ieturēta Pakalpojuma maksa. Rezervācijas laikā Nomniekam ir iespēja izmantot atteikuma tiesības.

5.3. Pirms Piekabes saņemšanas Nomniekam ir pienākums pārliecināties par Piekabes stāvokli un tās atbilstību lietošanā ceļu satiksmē.

5.4. Gadījumā, kad Nomnieks konstatē Piekabes trūkumus, kas liedz to izmantot tās paredzētajiem mērķiem vai ar to piedalīties ceļu satiksmē, kā arī Piekabē atstātas lietas, kas nav daļa no Piekabes, Nomniekam pienākums, izmantojot Lietotni, par to paziņot Iznomātājam. Ja Nomnieks nav paziņojis par Piekabes trūkumiem, tiek pieņemts, ka Nomnieks Piekabi saņēma labā stāvoklī un Iznomātājam ir tiesības uzskatīt, ka trūkumi ir radušies Nomniekam izmantojot Piekabi.

5.5. Nomniekam ir pienākums atgriezt Piekabi tieši tajā pašā vietā un pie tās pašas piekabes stacijas, kurā Piekabe tika saņemta. Piekabe tiek uzskatīta par atgrieztu tikai tad, kad Nomnieks to pieslēdzis pie piekabes stacijas un kad tiek veikta Pakalpojuma apmaksa. Ja Nomniekam, tehnisku iemeslu dēļ, nav iespējams pievienot Piekabi pie piekabes stacijas, Nomniekam nekavējoties par to jāpaziņo Iznomātājam, zvanot uz telefona Nr. +371 20393905.

5.6. Nomnieka pienākums ir atgriezt Piekabi tādā pašā stāvoklī, kādā tā tika saņemta. Ja Piekabe netiek atgriezta tādā pašā stāvoklī, kā saņemšanas brīdī, vai arī, ja Piekabei ir nodarīti bojājumi, Nomnieka pienākums ir atlīdzināt Iznomātājam visus nodarītos zaudējumus.

5.7. Zaudējumi tiek aprēķināti ņemot vērā Piekabes ražotāja norādīto detaļu cenu un/vai izmaksu aprēķinus no trešās personas, kas veic Piekabju remontu.

5.8. Nomniekam pienākums ir atgriezt Piekabi tīru gan no iekšpuses, gan no ārpuses. Ja Piekabe tiek atgriezta netīra, Nomniekam ir pienākums maksāt kompensāciju 20 euro.

5.9. Ja Piekabe, sasniedzot maksimālo Pakalpojuma izmantošanas laiku, nav atgriezta Iznomātājam un Nomnieks nav paziņojis par Piekabes atgriešanu, Iznomātājam ir tiesības vērsties policijā un uzskatīt Piekabi par pazudušu. Tādā gadījumā Nomnieks ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas Iznomātājam radušies un radīsies Piekabes pazušanas gadījumā.

6. TIESĪBAS IZMANTOT PAKALPOJUMU

6.1. Nomniekam ir tiesības izmantot Piekabi tās paredzētajam mērķiem, ievērojot Lietošanas noteikumus.

6.2. Nomniekam ir pienākums pret Piekabi izturēties kā pret savu īpašumu, ar rūpību un saudzību.

6.3. Nomniekam, saņemot Pakalpojumu, ir pienākums sekot līdzi Piekabes tehniskajam stāvoklim.

6.4. Nomnieka pienākums ir, izmantojot Piekabi, ievērot Ceļu satiksmes noteikumus un citos normatīvajos aktos norādīto attiecībā uz Piekabes izmantošanu.

6.5. Nomnieks nav tiesīgs nodot Piekabi lietošanā trešajām personām. Tāpat Nomnieks nav tiesīgs, pats vai ar trešo personu starpniecību, veikt Piekabes remontu.

6.6. Iznomātājam ir tiesības pārtraukt Pakalpojuma nodrošināšanu Nomniekam, ja Nomnieks pārkāpj Lietošanas noteikumus.

6.7. Iznomātājam ir tiesības slēgt Nomnieka Kontu, ja Nomnieks par sevi sniedzis nepatiesu informāciju, vai izmantojis trešās personas datus.

7. NOMNIEKA ATBILDĪBA

7.1. Nomnieks ir atbildīgs par visiem bojājumiem, kas radušies Piekabei, kamēr tā atradusies Nomnieka rīcībā. Nomnieks ir atbildīgs par visiem bojājumiem, kas radušies Piekabei, Nomniekam pārkāpjot Lietošanas noteikumu 6.4. un 6.5.  punktu.

7.2. Nomnieks vienpersoniski atbildīgs par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, ko tas veicis Piekabes izmantošanas laikā.

7.3. Gadījumā, ja Piekabe iesaistīta ceļu satiksmes negadījumā, tiek nozagta, vai trešās personas tai radījušas bojājumus, Nomniekam ir pienākums par to paziņot policijai un Iznomātājam iesniegt visus dokumentus, kas saistīti ar notikušo, tajā skaitā, notikuma fotogrāfijas, saskaņoto paziņojumu, ja tāds sastādīts, policijas sastādītos dokumentus un Nomnieka rakstisku paziņojumu par notikumu.

7.4. Piekabes zādzības gadījumā, ja tā nozagta apstākļos, kuros Nomnieks pret to nav izturējies ar rūpību, Nomniekam ir jāatlīdzina Piekabes vērtība Iznomātājam.

7.5. Nomniekam aizliegts izmantot Piekabi ārpus Latvijas Republikas teritorijas.

7.6. Nomniekam pienākums ir nenodarīt bojājumus piekabes stacijai. Bojājumu nodarīšanas rezultātā, ja tie radušies Nomnieka rīcības rezultātā, Nomnieks atbildīgs par zaudējumu atlīdzināšanu Iznomātājam.

7.7. Nomniekam aizliegts Piekabi izmantot, pārkāpjot tās norādīto kravnesību. Atvērtā veida Piekabei maksimālā kravnesība ir 456 kg, slēgtā tipa Piekabei maksimālā kravnesība ir 578 kg.  

8. PIEKABES TEHNISKAIS STĀVOKLIS UN DOKUMENTĀCIJA

8.1. Iznomātājs veic regulāru Piekabes tehniskā stāvokļa pārbaudi.

8.2. Iznomātājs garantē, ka Piekabes, kas pieejamas Pakalpojuma saņemšanai, ir sagatavotas dalībai ceļu satiksmē un to tehniskais stāvoklis ir atbilstošs normatīvo aktu prasībām.

8.3. Piekabes reģistrācijas dokumenti netiek izsniegti Nomniekam, jo Ceļu satiksmes likuma 25. panta pirmā daļa nosaka, ka transportlīdzekļu vadītājiem Latvijas teritorijā var nebūt klāt transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti transportlīdzekļiem, kuri ir reģistrēti valsts reģistrā.

9. SADARBĪBAS PARTNERU ATBILDĪBA

9.1. Teritoriju īpašnieki un/vai valdītāji ir piekabju nomas Sadarbības partneri, kuru teritorijā ir novietota Piekabe. Sadarbības partneri nesniedz konsultācijas par Pakalpojumu.

9.2. Sadarbības partneri nenes nekādu atbildību saistībā ar Pakalpojumu.

10. ATTEIKUMA TIESĪBAS

10.1. Nomnieks var izmantot atteikuma tiesības, pirms Pakalpojuma saņemšanas. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Nomniekam ir jāatceļ Piekabes rezervācija Lietotnē, kā arī Piekabe nedrīkst būt atvienota no piekabes stacijas.

10.2. Atteikuma tiesības nevar izmantot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kā arī ja Nomnieks ir atvienojis Piekabi no piekabes stacijas.

11. PRIVĀTUMA POLITIKA

11.1. Nomnieks ir atbildīgs par savu nosūtīto datu un kredītiestādes norēķinu konta datu pareizību un atjaunināšanu.

11.2. Nomnieks piekrīt Iznomātāja tiesībām apstrādāt no Nomnieka saņemtos datus piekabju nomas Distances līguma noformēšanai, atbilstoši spēkā esošajām normatīvo aktu normām par personas datu aizsardzību.

11.3. Iznomātājam ir aizliegts, bez saskaņošanas ar Nomnieku, prettiesiski izmantot Nomnieka sensitīvos datus, kuri nodoti Iznomātāja rīcībā.

11.4. Gadījumā, ja Nomnieks nenorēķināsies par Pakalpojumu vai paliks parādā par Piekabei nodarītajiem bojājumiem, ar to tas dod savu piekrišanu, ka viņa vārds, uzvārds un personas koda pirmā daļa tiks ievietota publiski pieejamajos nelabvēlīgo nomnieku reģistros.

11.5. Privātuma politikas pilnā versija pieejama gan Lietotnē, gan mājas lapā www.kabi.lv un Nomniekam ir pienākums, pirms Pakalpojuma saņemšanas, ar to iepazīties.

12.  LIETOŠANAS NOTEIKUMU TERMIŅŠ UN GROZĪJUMI

12.1. Lietošanas noteikumi stājas spēkā brīdī, kad Nomnieks ar tiem iepazinies un Lietotnē izdarījis atzīmi par iepazīšanos ar Lietošanas noteikumiem un privātuma politiku. Tie ir spēkā visu Pakalpojuma laiku, līdz saistības, kas norādītas Lietošanas noteikumies tiek izpildītas.

12.2. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji veikt grozījumus Lietošanas noteikumos, tajā skaitā, Pakalpojuma maksā, par grozījumiem paziņojot, nosūtot informāciju Lietotnē.

12.3. Ja Nomnieks turpina izmantot Pakalpojumu pēc grozījumu spēkā stāšanās un ja par grozījumiem paziņots 12.2. punkta kārtībā, tiek uzskatīts, ka Nomnieks piekrīt veiktajiem grozījumiem. Ja Nomnieks nepiekrīt grozījumiem, tad Nomniekam ir pienākums atgriezt Piekabi Iznomātājam Lietošanas noteikumos noteiktajā kārtībā.

13. NEPĀRVARAMA VARA

13.1. Nomnieks tiek atbrīvots no saistībām par Lietošanas noteikumu neizpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas (force majeure) vai ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, ko Nomnieks nevarēja paredzēt, novērst vai ietekmēt.

13.2. Lietošansa noteikumu 13.1. punktā norādīto apstākļu iestāšanās gadījumā, Nomniekam par to nekavējoties jāpaziņo Iznomātājam, informējot to par konkrētajiem apstākļiem, to rašanās laiku un ietekmi uz Pakalpojuma saņemšanu.

14. STRĪDU IZŠĶIRŠANA

14.1. Attiecības starp Nomnieku un Iznomātāju regulē Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.

14.2. Strīdi starp Nomnieku un Iznomātāju tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā. Ja pusēm neizdodas vienoties sarunu ceļā, strīds tiek risināts Latvijas Republikas tiesā, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.